• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
Domů Nadstandardní péče

Nadstandardní péče SoZŠ Integrál

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám představili programy v rámci nadstandardní péče, které naše škola nabízí. Pro naše žáky máme připraveny 3 různé programy, ze kterých si sami mohou vybírat, nebo je jim něco z nabídky doporučeno na základě konzultace školního psychologa, speciálního pedagoga, třídního učitele a dalších odborných pracovníků.

 

Program reedukace specifických poruch učení:

Program rozvoje osobnosti (kurzy jsou zpoplatněny, podrobnější informace níže):

 

Další formy nadstandardní péče:

 

 

Program reedukace specifických poruch učení

Speciální náprava (SN)

SN je určena dětem se specifickými poruchami učení (SPU) – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.

Speciální nápravu SPU zajišťuje školní speciální pedagog. SN probíhá podle potřeb jednotlivých dětí jednou až dvakrát týdně. Děti docházejí na hodinu SN do učebny speciálního pedagoga a logopeda. V jedné skupině je maximálně 5 dětí.

Speciální náprava obsahuje rozvoj těchto oblastí (vždy podle individuálních potřeb žáka):

 • Zrakové vnímání a zraková paměť

 • Sluchové vnímání a paměť

 • Koncentrace pozornosti

 • Logické myšlení

 • Slovní zásoba

 • Český jazyk a gramatika

 • Čtení

 • Matematické schopnosti

 • Sociální dovednosti

Grafomotorika

Na grafomotoriku přicházejí děti, které mají problémy v jemné motorice v důsledku zkřížené laterality,  AD/HD, či dysgrafie. Grafomotorika probíhá skupinově, přičemž v jedné skupině je maximálně 5 dětí. Grafomotoriku vede ředitelka školy, která dříve zastávala funkci školního speciálního pedagoga.

Děti zde mají k dispozici množství cvičení pro uvolňování jednotlivých částí ruky, které se učí používat vždy před psaním i v jeho průběhu. Osvojují si také správný úchop psacího náčiní, přiměřený tlak a udržení písma v řádku. U mladších dětí probíhá nácvik správných tvarů psacích písmen, některým starším dětem pomáhá grafomotorika přejít na tiskací písmo, které bývá při motorických obtížích úpravnější a pro děti samotné i pro pedagogy čitelnější.

 

Program rozvoje osobnosti

Nabízíme tři formy expresivních terapií, které umožňují prožívání, komunikování a sdílení různými výrazovými prostředky.

Součástí terapií jsou v průběhu školního roku i 2 - 3 individuální setkání rodiče a terapeuta. Terapie jsou zpoplatněny částkou 1 999 Kč za školní rok (tzn. 31 Kč za 1 vyučovací hodinu).

Arteterapie

Arteterapie pracuje s výtvarným vyjadřováním, ale nejedná se o výtvarný kroužek. Podstatou práce v arteterapeutické skupině tedy není umělecká tvorba. Důraz je kladen spíše na prožitek a na obsahovou stránku obrazu či artefaktu. Terapeutka se snaží postihnout kvality ve vyjadřovacích schopnostech dítěte, dále je rozvíjet a neustále podporovat, aby si dítě samo před sebou, ale i před skupinou zažilo úspěch a pocítilo vlastní sebehodnotu.

Prostřednictvím skupinových tvořivých činností probíhá otvírání potenciálně rizikových situací, s nimiž lze ihned pracovat, ozřejmovat a optimalizovat jejich průběh.

Skupina funguje jako samostatná jednotka, která si určí svá pravidla a pak se je učí respektovat. Členové skupiny se navzájem učí sobě naslouchat.

V závěrečné reflexi si členové skupiny dávají zpětné vazby na vytvořené artefakty, ale i na průběh skupiny. Podstatou této činnosti je prezentace své myšlenky v konfrontaci s náhledem vrstevníků, což rozvíjí vyjadřovací schopnosti dětí.

V rámci skupiny se hodně pracuje s emocemi, členové skupiny se je snaží rozpoznávat, pojmenovávat a následně s nimi pracovat.

Dramaterapie

Dramaterapie pracuje pomocí divadelních technik, dramatických her a cvičení. Zaměřuje se na tělesné a psychické prožívání, rozvíjení sociálního cítění, nahlížení na konflikt, hledání jeho řešení a nácvikové situace.

Probíhá formou 80ti minutových setkání 1x týdně. Děti jsou součástí skupiny, ve které se učí navzájem se vnímat, reagovat na sebe, jednat v konkrétních situacích a své jednání i vztahování k druhým reflektovat.

  Nabízí hry a cvičení, které umožňují vnímání sebe sama, svého těla, prohlubují soustředění, odstraňují napětí a rozvíjejí smyslové vnímání. Děti mají prostor přinášet svá témata, otevírat je a nahlížet na ně z různých úhlů pohledů, hledají řešení problémů/konfliktů pomocí divadelních technik (živé obrazy, sochy, vstupování do rolí, výměna rolí...). V rámci hraných situací si osvojují nové dovednosti, zlepšuje se jejich schopnost vyrovnat se s nepříjemnou situací a mají možnost vyzkoušet si nové/jiné způsoby chování a jednání.

Muzikoterapie

Pomocí vnímání hudby, rytmu, pohybu, pomáhá muzikoterapie dětem snižovat psychické napětí a zvyšovat koncentraci pozornosti. Přináší jim uspokojení, zdravé sebevědomí a pozitivní prožitky. Zaměřuje se na vzájemnou komunikaci a zvyšuje schopnost empatie – vcítění se do vnímání, prožívání ostatních a napomáhá porozumění jejich chování. Poskytuje dětem relaxaci a učí je využívat relaxačních technik pro zklidnění mysli, emocí. Napomáhá snižovat afektivitu dítěte a emoční labilitu, mírní tendenci k impulzivnímu chování.

Ve škole je muzikoterapie zaměřena zvláště na práci s dětmi mladšího školního věku, kde používá hravé techniky, které jsou jim blízké. Je realizována jednou týdně v rámci jedné vyučovací jednotky. Pro děti staršího školního věku nabízí možnost odreagování, uvolnění a relaxace v rámci tzv. etno hudby, ať už jejich vlastní produkce nebo pomocí relaxačně poslechových technik. Muzikoterapii vede zkušený odborník s rozsáhlým hudebním vzděláním.

Canisterapie

Canisterapie je terapeutickou metodou, která se zaměřuje na řešení problémů prostřednictvím spolupráce se psem.

Canisterapeutické metody

1. rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku a pohybové schopnosti (podněcují ke hře a pohybu)

2. zlepšují paměť (krátkodobou i dlouhodobou)

3. podněcují verbální i neverbální komunikaci a to jak mezi dítětem a psem, tak i mezi dětmi navzájem (pomáhají zvládnutí chování dítěte v kolektivu a jejich spolupráci)

4. utvrzují správné návyky v chování se k ostatním lidem i zvířatům, u některých případů i snížení agresivity

5. rozvíjejí orientaci v prostoru a čase

6. pomáhají při nácviku koncentrace soustředění se

7. v rámci polohování a jiných aktivit umožňují relaxaci a uvolnění jak fyzické, tak i psychické

8. přispívají k duševní rovnováze, motivaci a sebevědomí

9. navozují pocit bezpečí

10. nabízí přijetí takového, jaký jsem - pes nerozlišuje podle vzhledu nebo schopností, pouze podle chování a přístupu k němu


Canisterapie má pozitivní vliv na řadu faktorů a dá se navíc pomocí jejich metod zmírnit až úplně odbourat strach ze psů. V současné době se u nás canisterapii věnují 2 malí pejsci, kteří nelínají, tudíž mohou na canisterapii docházet i alergici. S každým dítětem se snažíme formou hry překonávat konkrétní individuální překážky.

  

Další formy nadstandardní péče

Pravidelná setkání se školním psychologem

Pravidelná setkávání se školním psychologem se zaměřují na odstranění nebo zmírnění některých obtíží v prožívání a chování dětí. Využívají se různé typy psychorelaxačních technik, prvky rodinné terapie a metody nácviku odpovídajícího sociálního jednání a chování, asertivity a empatie, posilování sebevědomí a zdravého sebehodnocení. Vedou dítě k sebepoznání, k poznání vlivu specifické poruchy učení na psychiku, výkonnost a chování. Učí dítě vyrovnávat se se svým handicapem a vede je ke kompenzování jejich obtíží. Pravidelná setkání se školním psychologem jsou realizována individuální nebo skupinovou formou jedenkrát týdně v rozsahu od dvaceti minut do jedné vyučovací jednotky dle potřeb dítěte a řešeného problému.

Logopedická péče

Logopedická péče probíhá většinou individuálně. V případě potřeby již jen fixovat správnou výslovnost jsou žáci zařazováni do logopedie skupinové. Logopedickou péči zajišťuje ředitelka školy (logoped s atestací) a školní speciální pedagog (logoped). Do logopedické péče je zahrnuta nejen reedukace správné výslovnosti, ale také rozšiřování slovní zásoby, trénink fonematického sluchu, artikulační obratnosti, v případě potřeby i práce s výbavností a smyslem slov či dechová a fonační cvičení.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Metoda je založena na zprostředkování postupně stále náročnějších úkolů sestavených do cvičných sešitů – instrumentů. Každý instrument je zaměřen na určitou oblast vnímání a myšlení. Pracuje se převážně jen s papírem a tužkou. Skupinové použití metody má velkou výhodu ve sdílení postupů práce, názorů na řešení úkolů i vytváření aplikací v běžném životě. Cílem metody je zvýšit kritické myšlení dětí, rozvinout jejich schopnost učit se, předávat jim strategie a způsoby duševní práce tak, aby se dobře orientovali ve vlastním životě i ve světě.

Metoda je určena pro žáky druhého stupně a její absolvování trvá 3 roky. Žáci jí na naší škole obvykle začínají v 6. třídě (výjimečně v 7. třídě) a končí v 8. třídě.

Program KUPOZ

Program rozvíjí pozornost, zrychluje psychomotorické tempo dítěte, zlepšuje emoční vyladění a přístup k práci, umožňuje zážitek úspěchu a vědomí vlastní ceny, odbourává časový stres a napomáhá celkovému zlepšení školní práce. Rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, logické myšlení, vyjadřovací schopnosti, posiluje sociální cítění. Je určen pro děti mladšího školního věku.

Program je založen na souboru pracovních listů a předpokládá každodenní práci rodiče s dítětem dle odborných pokynů speciálního pedagoga.

Neuro-vývojová stimulace

Neuro-vývojová stimulace je systém jednoduchých cviků, který pomáhá tělu s vyhasnutím nežádoucích primárních reflexů. Přítomnost nevyhaslých primárních reflexů může být příčinou např. poruch pozornosti (ADD, ADHD), problémů se čtením a psaním, vad řeči, motorických obtíží, bolestí zad, neuróz, atd. Pravidelné cvičení pomáhá přetrvávající primární reflexy odbourat a nastartovat tak správný rozvoj psychických a motorických funkcí. Cvičení vede ke zlepšení držení těla, rovnováhy, motorických a grafomotorických dovedností a přispívá k celkovému zklidnění dítěte. Instruktáž cvičení probíhá ve škole a trvá přibližně 20 minut. Terapie předpokládá každodenní (cca 5 minutové) domácí cvičení. 

Maxík

Stimulační program je určen dětem s potížemi v učení v prvním a druhém ročníku základní i speciální školy. Program zahrnuje a rozvíjí nácvik nových pohybových stereotypů a grafomotorické dovednosti. Zaměřuje se na rozvoj komunikačních dovedností, posilování zrakového a sluchového vnímání, prostorovou orientaci, intermodalitu, serialitu a paměť.

Program je rozdělen do jednotlivých částí tak, aby byly rovnoměrně posilovány všechny složky.

Cvičení provádí rodič s dítětem každý den po dobu 10 – 15 minut. Společně se snažíme vést dítě laskavým, ale důsledným způsobem ke zvládnutí úkolů.