• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
Domů Metodik primární prevence

Metodik primární prevence

Mgr. Alena Michálková, Mgr. Hana Sovová

Co je mým úkolem?

 • Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuji s třídními kolektivy i jednotlivci
 • Rozpoznat výskyt sociálně patologických jevů (rizikového chování) a zajištění včasné intervence - sleduji a diagnostikuji sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádím depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení dětí rizikovým chováním a sleduji míru ohrožení rizikovým chováním u jednotlivých dětí
 • Zpracovávám pro každý školní rok minimální preventivní program, kontroluji jeho realizaci a vypracovávám závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu
 • Spolupracuji s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • Spolupracuji s učiteli
 • Spolupracuji s externími organizacemi
 • Zajišťuji cyklus interaktivních besed i jednotlivé besedy externích organizací
 • Připravuji materiály a pomůcky pro primární prevenci
 • Vytvářím nástěnky a aktualizuji údaje, objednávám materiály, tiskopisy a letáky s tématy prevence
 • Sleduji změny v legislativě v oblasti prevence SPJ
 • Další činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské (podrobně v Metodickém pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j.: 20 006/2007-51)

Co jsou sociálně patologické jevy? (Nově „rizikové chování“)

 • záškoláctví,
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,kyberšikana
 • kriminalita, delikvence,
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,
 • závislost na politickém a náboženském extremismu,
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

S čím Vám mohu pomoci?

Pro žáky:

 • Pomohu Ti se začleněním do kolektivu
 • Poradím, pokud jsi ohrožen rizikovým chováním, nebo kdykoli se na mě obrátíš
 • Připravuji besedy a cykly preventivních hodin pro Tvůj třídní kolektiv
Kdy se na mě můžeš obrátit?
 • Když máš problémy se spolužáky
 • Když víš o někom, kdo potřebuje mou pomoc
 • Když si nerozumíš s učitelem
 • Když se dostaneš do průšvihu
 • Když se dostaneš do styku s návykovou látkou
 • Kdykoli Tě něco trápí…

Pro rodiče a zákonné zástupce:

 • Poskytnu Vám veškeré dostupné informace o rizikovém chování
 • Doporučím Vám literaturu či poskytnu odpovídající materiály
 • Můžete se mnou konzultovat cokoli, co souvisí s rizikovým chováním
Kdy se na mě můžete obrátit?
 • Když se Vaše dítě dostane do nevhodné party
 • Když nevíte, jak s dítětem mluvit o tématech rizikového chování
 • Když máte podezření, že Vaše dítě přišlo do styku s návykovou látkou
 • Když se Vaše dítě chová zvláštně a nerozumíte mu
 • Když Vaše dítě nerado chodí do školy, nebo dokonce ráno odmítá odejít z domu
 • Když Vaše dítě tráví většinu volného času u počítače a odmítá cokoli jiného
 • Když Vaše dítě odmítá jíst nebo po jídle často zvrací (podezření na anorexii a bulimii)

Pro pedagogy:

 • Předám Vám odborné informace
 • Předám Vám výsledky šetření, výzkumů i průběžných depistáží
 • Spolupracuji s Vámi při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje
 • Připravím pro Vaši třídu besedu či cyklus preventivních hodin na Vámi navržené téma
 • Poskytnu Vám poradenství v jakékoli otázce týkající se rizikového chování
Kdy se na mě můžete obrátit?
 • Když si děti ve Vaší třídě záměrně ubližují
 • Když máte podezření na šikanu
 • Když adaptace nového žáka neprobíhá optimálně
 • Když Vám chybí informace o některém tématu týkajícím se rizikového chování
 • Když si nerozumíte s některou třídou
 • Když máte podezření, že některý žák (žáci) přišel do styku s návykovou látkou
 • Když se chcete více vzdělávat v oblasti rizikového chování
 • Když má dítě ve Vaší třídě zranění, které by mohlo odpovídat domácímu násilí
 • Když máte podezření na jakoukoli patologii ve vztahu rodina – dítě

Kde mě najdete?

Mgr. Alena Michálková - v pracovně speciálního pedagoga v přízemí.

Mgr. Hana Sovová - v knihovně ve druhém patřě.

 

Materiály ke stažení

Preventivní program školy 2019-2020

Únosy nebo ohrožení dětí násilníkem

Zajímavé odkazy

www.azrodina.cz - Videoklip JÁ JSEM TADY TAKY, MAMI...

Jak mluvit s dětmi o online (ne)bezpečí: