• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Pravidla pro provoz SoZŠ Integrál ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

 

PRAVIDLA PRO PROVOZ SoZŠ INTEGRÁL

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

Režimová opatření

 • Žáci a zaměstnanci školy přicházející do budovy školy si provedou dezinfekci rukou u jejího vstupu.
 • Zákonní zástupci jsou povinni minimalizovat vstup do budovy školy. Pokud již do školy vstupují, musí mít zakrytá ústa i nos a provést dezinfekci rukou. Při vyzvedávání si svých dětí z výuky nebo ze školní družiny/dětského klubu se zdržují výhradně v přízemí školy, a to jen po dobu nezbytně nutnou.
 • Návštěvy jsou povinné si při vstupu do budovy zakrýt nos a ústa a provést dezinfekci rukou.
 • Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Pokud se u žáka projeví příznaky infekčního onemocnění, bude oddělen od ostatních žáků. Pokud to bude možné, bude umístěn do izolační místnosti. Zákonný zástupce bude vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte. Žák s příznaky i pedagogický dohled si vezmou roušku kryjící nos i ústa. Zákonný zástupce bude písemně informován o tom, že se má spojit s praktickým lékařem, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.
 • Zákonné zástupce prosíme, aby neprodleně informovali třídní učitele o nařízení karanténního opatření pro jejich děti nebo o onemocnění COVID-19.
 • Vzhledem ke zvýšené potřebě vzájemné komunikace mezi školou a rodinou je nutné, aby zákonní zástupci aktualizovali u třídních učitelů kontakty na sebe (telefonní čísla a e-maily), ale i na děti, pokud mají mobilní telefon.
 • Zaměstnanci školy jsou povinni v případě příznaků infekčního onemocnění tuto skutečnost oznámit vedení školy a poté školu opustit v co nejkratším čase s použitím roušky. Zaměstnanci mají možnost v rámci ochrany svého zdraví užívat roušky a štíty, kterými škola disponuje.
 • Žák si nosí do školy roušku i tehdy, kdy nejezdí městskou hromadnou dopravou, aby ji mohl použít v případě, že by se u něho objevily příznaky infekčního onemocnění.
 • Žáci omezují pobyt na chodbě na minimum.

 

Izolace

 • Izolační místností je místnost 112, příp. 001s vyčleněným samostatným WC. Pokud do těchto prostor bude umístěna osoba s podezřením na nákazu infekční nemocí, smí být tato místnost užívána až po setření ploch virucidními prostředky.

 

 

Plnění ŠVP ZV Integrál

 • Vyučující připraví plán pro reflexi dosažení vzdělávacích výstupů žáků za minulý školní rok a na základě ní upraví učební plány jednotlivých předmětů.
 • Při organizaci výuky a přestávek je minimalizován kontakt žáků I. a II. stupně.
 • Při příchodu do tělocvičny a odchodu z ní používají žáci i pedagogický doprovod ochranné prostředky dýchacích cest.
 • Vzhledem k nutnému rozvolnění příchodů do jídelny je třeba, aby vždy některé předem určené skupiny žáků - strávníků vyčkaly po ukončení výuky ještě cca 15 minut pod dozorem pedagoga. Ten je pak odvádí do školní jídelny.
 • Jednotlivá oddělení školní družiny se spojují až v 15:30. Zákonným zástupcům se doporučuje vyzvedávat si své děti v tuto dobu, neboť se zvyšuje riziko nákazy od žáků dalších tříd.
 • Do odvolání nejsou organizovány akce, při nichž by docházelo k prolínání žáků více tříd nebo kontaktu s žáky jiných škol (koncerty, návštěvy divadelních představení, celoškolní sportovní akce, …). Výjimku tvoří jen KMD s aktuálně upravenými pravidly.
 • Žádáme, aby zákonní zástupci poskytli třídním učitelům čerstvé informace o počítačovém vybavení pro případ nutného zavedení smíšené nebo distanční výuky (možnost využívání zařízení s mikrofonem a kamerou, zařízení bez mikrofonu a kamery). Součástí bude i informace o možnosti připojení k internetu.

 


Hygienická pravidla a standard úklidu

 • V každé učebně, v jídelně, WC jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V průběhu vyučování, činnosti školní družiny a dětského klubu bude prováděno v učebnách intenzivní větrání. Během velké přestávky bude za příznivých klimatických podmínek umožněn pohyb žáků na školním hřišti. Pro školní družinu a dětský klub bude vyčleněn tento prostor na odpoledne.
 • Dezinfekce ve školní budově bude prováděna i v průběhu výuky, a to na kritických místech, jako jsou například kliky, vypínače, splachovadla, umyvadlové baterie, tlačítka u zásobníků mýdel, …
 • Po skončení vyučování nebo před jeho začátkem bude prováděn mokrý úklid virucidními prostředky. Těmito prostředky budou denně stírána i pracovní místa žáků, otřeny kliky, splachovadla na WC, umyvadlové baterie apod.

 

 

Školní stravování

 • Svačiny budou žáci 3.-9. ročníku konzumovat v jídelně u podle tříd předem označených stolů. Oběd bude vydáván pak všem strávníkům ve školní jídelně podle přesně stanoveného časového režimu.
 • Výdej do jídlonosičů v první den neočekávané nepřítomnosti žáka ve škole je možný pouze a výhradně v době od 11:30 do 11:45.
 • Strávníci si nesmí sami nalévat polévku a nápoje a odebírat příbory. Budou obslouženi pověřenou osobou. Příbory budou zabaleny tak, aby nemohlo dojít k jejich kontaminaci.
 • Dojde k zintenzivnění úklidu ve školní jídelně a to tak, že bude provedeno mokré setření stolů při zahájení samotného výdeje, a pak průběžně v době výdeje obědů.
 • Čas výdeje obědů pro žáky bude rozšířen od 11:50 do 14:00 a dojde k rozvolnění příchodů jednotlivých tříd do jídelny.

 

V Praze dne 31. 8. 2020, Mgr. Bc. Alice Běhounková, ředitelka školy

 

Ke stažení:

VYJÁDŘENÍ KHS: Informace HSHMP k nošení roušek ve školském zařízení (PDF)